Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad, en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. De ouders en leerkrachten kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Twee vertegenwoordigers van de MR zitten in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Waar praat de MR over en welke rechten heeft zij?

Door het opstellen van beleid probeert de school een zo goed mogelijk schoolklimaat voor uw kinderen te scheppen. Dit beleid wordt ook besproken in de MR. Over belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het instemmingsrecht houdt in dat de school pas een besluit over deze onderwerpen mag nemen als de MR het met dat besluit eens is.

Bij andere besluiten moet de school de MR om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige vernieuwingen en hoe de buitenschoolse opvang geregeld moet worden. Het adviesrecht houdt in dat het bestuur een besluit over deze onderwerpen kan nemen ook als de MR negatief adviseert.

De MR probeert zo actief mogelijk te zijn door ook ongevraagd onderwerpen onder de aandacht van de school te brengen waar volgens hen geen of onvoldoende aandacht aan besteed wordt.